Abbott A

Quality Assurance Officer (Change Control) (BB-38DC8)

Encontrado en: Expertini Venezuela

Descripción:
- Soạn thảo và theo dõi quá trình thực hiện và tuân thủ của qui trình kiểm soát thay đổi, quản lý rủi ro/Compiling and tracking the performing and compliance of procedure on change control and Risk Assessment.

- Cấp mã số kiểm soát thay đổi (CC), quản lý rủi ro./Assign code number for change control (CC), Risk Assessment.

- Xem xét các kiểm soát thay đổi (CC), quản lý rủi ro được ghi chép đúng yêu cầu./Review all the change control (CC), Risk Assessment that taken not as required.

- Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch hành động và hoàn tất kiểm soát thay đổi (CC), quản lý rủi ro đúng thời hạn./Tracking actions plan execution and completion change control (CC), Risk Assessment as due.

- Yêu cầu phát sinh gia hạn kiểm soát thay đổi (CC) đối với các kiểm soát thay đổi (CC) không thể hoàn tất đúng hạn./Asking relevant department for raising extension form change control (CC) that can not compete as due.

- Báo cáo hàng tháng về tình trạng của các kiểm soát thay đổi (CC) đã được khởi phát tại nhà máy./Report to Manager for state of initiated change control (CC).

- Gửi email hàng tháng để thông báo các kiểm soát thay đổi (CC) gần tới hạn cho các bộ phận liên quan./Give departments a gentle reminder for change control (CC) that is nearing duedate via email, phonecall.

- Báo cáo các thang đo chất lượng liên quan đến kiểm soát thay đổi (CC) mỗi tháng./Report quality metric that related to change control (CC) monthly.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp quản lý/Be assigned orther by Manager


An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

calendar_todayhace 1 mes

Empleos similares

info De jornada completa

location_onHo Chi Minh City, Venezuela

work Abbott

Aplicar:
Autorizo expresamente a la Términos y condiciones